Site C Khayelitsha

24 November 2015

Communal toilets at Site C Khayelitsha. Photo by Masixole Feni.

Communal toilets at Site C Khayelitsha. Photo by Masixole Feni.